LIVE-Webinar klinische Bewertung – Plätze sichern 12.06.2020

LIVE-Webinar klinische Bewertung – Plätze sichern
12.06.2020 – 29.07.2020 – 02.10.2020 – 04.12.2020
Planung der Klinischen Bewertung, Prozess der Berichtserstellung, Datenbankrecherche klinischer Daten